1. Definicje

Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.lechpod.pl.

Usługodawca – administrator strony www.lechpod.pl, którym jest Leszek Podskok prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Lechpod” Leszek Podskok, ul. Betonowa 34, 86-005 Białe Błota.

Strona – strona internetowa www.lechpod.pl.

Usługi informacyjne – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prezentacji zakresu usług i danych kontaktowych Usługodawcy.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami),

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.lechpod.pl. Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.lechpod.pl.

3. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.lechpod.pl potrzebne są:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka obsługująca język HTML i JavaScript.

4. Formy kontaktu z Usługodawcą

 • Adres pocztowy: ul. Betonowa 34, 86-005 Bydgoszcz;
 • Adres email: lechpod@republika.pl;
 • Telefon: +48 523814808.

5. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem

Usługodawca za pośrednictwem strony świadczy usługi informacyjne polegające na prezentacji zakresu świadczonych usług i danych kontaktowych.

7. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.
 3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi bez konsekwencji prawnych.

8. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.

9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020.