Wstęp

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane użytkowników strony www.lechpod.pl są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony www.lechpod.pl.

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz szanuje prywatność osób korzystających ze strony www.lechpod.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.lechpod.pl jest Leszek Podskok prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lechpod Leszek Podskok z siedzibą w Białych Błotach (86 – 005) przy ul. Betonowej 34, zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem:

 • Listownie: ul. Betonowa 34, 86 – 005 Białe Błota.
 • Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 pod nr. Telefonu: +48 502 091 137.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Cel 1: Umożliwienie zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie www.lechpod.pl.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Cel 2: Realizacja umów, kontakt telefoniczny i prowadzenie korespondencji e-mail z klientami, udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora na wskazany na stronie adres email lub numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy.

Cel 3: Dokumentowanie transakcji handlowych oraz wystawianie faktur VAT.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel 4: Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony

W zakresie korzystania ze strony www.lechpod.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacja o przeglądarce;
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.lechpod.pl.

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów drogą e-mail lub telefonicznie

 • Imię i nazwisko.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Adres dostarczenia zamówienia.
 • Adres i nazwa firmy.
 • NIP.

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia towarów od Administratora.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie profiluje danych osobowych użytkowników strony www.lechpod.pl i nie są one poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Na stronie www.lechpod.pl nie zastosowano plików cookie.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane przetwarzane w związku z zakupem towaru będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych użytkowników strony www.lechpod.pl jest podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora, oraz podmiot administrujący stroną www w jego imieniu.

W przypadku dokonania zakupu i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych klientów jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora. Ponadto w celu wysłania zamówionego towaru odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi logistyczne dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Więcej informacji www.uodo.gov.pl

Jak dbamy o przetwarzane dane

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Marzec 2020